Statut

STATUT Stowarzyszenia Zrównoważony Rozwój Geotermia w Polsce im. Św. Królowej Jadwigi.pdf

 

STOWARZYSZENIE

Zrównoważony Rozwój Geotermia w Polsce im. Św. Królowej Jadwigi

Łódź 2009

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie „Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
 4. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.
 6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania Stowarzyszeni

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 • a)  działalność na rzecz ochrony wszelkich zasobów mineralnych Rzeczypospolitej Polskiej jako niezbywalnej własności Narodu Polskiego;
 • b)  konsolidacja środowiska i ludzi dobrej woli na rzecz wykorzystania energii geotermalnej, innych odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii, oraz innych działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju.
 • c)  współpraca z twórcami i promotorami zadań wymienionych w podpunkcie a) i b);
 • d)  promocja wykorzystania energii geotermalnej, innych odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii oraz działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju;
 • e)  edukacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem szkół na terenie Polski;
 • f)  koordynacja działań związanych z właściwym wykorzystaniem energii odnawialnej i konwencjonalnej;
 • g) działanie na rzecz wykorzystania właściwych dla danego terenu źródeł energii; 
 • h) promowanie energii geotermalnej jako dobra i wyłącznej własności gmin; 
 • i) działalność prowadząca do przekształcenia wszystkich ujęć (odwiertów) wód geotermalnych i sieci cieplnych w niezbywalną własność samorządów lokalnych (gmina, powiat, województwo); 
 • j) wspieranie tworzenia krajowych spółek prawa handlowego związanych z wykorzystaniem energii odnawialnych z większościowym udziałem samorządów terytorialnych; 
 • k) udział we właściwym diagnozowaniu sytuacji, w jakiej znajduje się gospodarka gmin, innych szczebli terytorialnych oraz Państwa i przewidywaniu kierunków zmian ich gospodarki; 
 • l) promowanie dogodnych warunków dla wykorzystania energii odnawialnych i zrównoważonego rozwoju gospodarczego; 
 • m) działalność narzeczo chrony środowiska.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez: 

 • a)  tworzenie sieci współpracowników lokalnych;
 • b)  współpracę z organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze;
 • c)  współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi wykorzystywaniem energetyki odnawialnej oraz ochroną środowiska i edukacją;
 • d)  prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych;
 • e)  tworzenie oddziałów i kół terenowych.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 • a)  członków zwyczajnych;
 • b)  członków wspierających;
 • c)  członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i pragnie urzeczywistniać cele Stowarzyszenia. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne. 

3. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 

b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia; 

c) do korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

4. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władzStowarzyszenia;

b)  uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia;

c) przestrzegania w życiu publicznym i wewnątrz Stowarzyszenia chrześcijańskichnorm etycznych ;

d)  płacić składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje w jakiejkolwiek formie wsparcie działań Stowarzyszenia. Tryb przyjęcia do Stowarzyszenia jest taki sam, jak w przypadku członka zwyczajnego.Osoby prawne są reprezentowane przez swoich upoważnionych przedstawicieli, którzy mogą brać udział w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia z głosemdoradczym.

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać uznana osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalności na rzecz wykorzystania energii geotermalnej, innych energii odnawialnych, energii konwencjonalnej oraz działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju.

7. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

8. Członek wspierający posiada prawa określone w pkt 3 b) niniejszego rozdziału statutu.

9. Członek wspierający ma obowiązki takie, jak członek zwyczajny.

10. W przypadku naruszenia przez członka Stowarzyszenia postanowień statutu, regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia zarząd może ukarać członka odpowiednią karą dyscyplinarną. Rodzaj kar ustali walne zebranie.

11. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.

1) skreślenie z listy członków następuje w przypadku:

– dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia;

– śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,

2) wykluczenie członka następuje w przypadku:

– działania na szkodę Stowarzyszenia,

– świadomego naruszania istotnych postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

– popełnienia czynu oczywiście sprzecznego z chrześcijańskimi normami etycznymi w życiu publicznym lub wewnątrz Stowarzyszenia.

12. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołaniedo Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem na piśmie.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie delegatów Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”. Do czasu, aż liczba członków Stowarzyszenia nie przekroczy 50 osób, delegatami na Walne Zebranie są wszyscy członkowie.
Gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 50 osób, delegatami na Walne Zebranie są Członkowie Założyciele, członkowie ostatniego Zarządu, członkowieKomisji Rewizyjnej, prezesi zarządów oddziałów Stowarzyszenia, oraz pozostali członkowie wybrani w oddziałach Stowarzyszenia w takiej proporcji, by łączna liczba tych pozostałych delegatów reprezentujących oddziały na Walnym Zebraniu nie przekroczyła 20 z tym zastrzeżeniem, że każdy oddział Stowarzyszenia będzie miał co najmniej jednego delegata.

b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”;

c)  Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby wybieralnych członków Zarządu poniżej 3 osób w trakcie trwania kadencji, Zarząd w pozostałym składzie zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

1) Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne ZebraniaCzłonków mogą być:

– zwyczajne,

– nadzwyczajne.

O terminie i miejscu Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz zproponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na14 dni przed terminem obrad. W razie niemożności zawiadomienia członka w powyższy sposób, można go zawiadomić w każdy skuteczny sposób.

2) Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.

3)  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:

– z inicjatywy Zarządu,

– na wniosek Komisji Rewizyjnej,

– na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.

4) Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są podejmowanew głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych delegatów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

a) W przypadku nie uzyskania kworum (co najmniej 1/2 liczby uprawnionychdelegatów) na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, możliwe jest zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie, na którym uchwały mogą być podejmowane przy obecności co najmniej 1⁄4 liczbyuprawnionych delegatów. Drugi termin zebrań nie może być wyznaczony wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie Zebrania.

5) Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych delegatów.

6) W przypadku, gdy Walne Zebranie będzie trwało dłużej niż jeden dzień, jego uchwały są ważne jeżeli obecnych jest co najmniej 1/4 liczby uprawnionych delegatów.

7) Walne Zebranie:

–  ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,

–  rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

–  decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,

–  wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną,

–  uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,

–  zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

–  podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,

–  rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,

–  nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia,

–  powołuje ogólnopolskie komisje problemowe Stowarzyszenia i wybiera ich przewodniczących.

5. Zarząd Stowarzyszenia

1)  Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i wykonuje uchwały Walnego Zebrania. Powołuje terenowe oddziały Stowarzyszenia i zatwierdza zarządy tych oddziałów, powołuje koła Stowarzyszenia oraz zatwierdza przewodniczących kół Stowarzyszenia. Powołuje terenowe komisje problemowei koła młodzieżowe oraz ich przewodniczących. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

2)  W skład Zarządu wchodzi od 3 do 9 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarządwybiera ze swego grona co najmniej prezesa, sekretarza i skarbnika. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Prezesa.

3)  Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.

4)  Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

5)  Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

–  realizowania celów statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,

–  uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,

–  przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

–  zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej i dotacji,

6)  Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności do rozporządzania majątkiem i zaciągania zobowiązań oraz do zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis co najmniej dwóch członków Zarządu.

7)  Prezes Zarządu lub inny upoważniony członek Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

8)  Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jegodyrektora. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

6. Komisja Rewizyjna

1) Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli wewnętrznej w Stowarzyszeniu i składa się z od 3 do 5 osób. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej 3 osób w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

2) Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona co najmniej przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji w ZarządzieStowarzyszenia.

4) Członkowie Komisji mają prawo:

–  uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym po wcześniejszym uzgodnieniu z prezesem Zarządu,

– wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z ważnych, uzasadnionych powodów.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego obrad.

5) Komisja Rewizyjna ma obowiązek:

–  kontrolowania co najmniej raz w roku działalności Zarządu Stowarzyszenia,

– przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

– opiniowania sprawozdania finansowego z działalności Zarządu za dany rok kalendarzowy,

–  składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu.

7. Oddziały i koła Stowarzyszenia:

1) Oddział Stowarzyszenia tworzy na obszarze jednej lub więcej jednostek samorządu terytorialnego co najmniej 15 członków.

2) Władzami oddziału są Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału. Przepisy Statutu dotyczące władz całegoStowarzyszenia stosuje się odpowiednio do władz oddziałów. Zarząd Oddziału reprezentuje Oddział Stowarzyszenia na zewnątrz w zakresie upoważnienia udzielonego mu przez Zarząd Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Oddziału tworzą wszyscy członkowie Oddziału.

3) Koło Stowarzyszenia tworzy co najmniej 3 członków Stowarzyszenia. Koło tworzone jest przez Zarząd Stowarzyszenia lub w Oddziale Stowarzyszenia przez Zarząd Oddziału. Spośród swoich członków w głosowaniu jawnym członkowie koła wybierają swojego przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego, którzy są reprezentantami koła i delegatami na walne zebranie oddziału.

ROZDZIAŁ V

Majątek i gospodarka finansowa

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z :

–  Wpływów ze składek członkowskich,

–  dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,

–  dochodów z majątku Stowarzyszenia,

–  dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów, w formie prawnej określonej w uchwale Walnego Zebrania.

2. Wysokość składek członkowskich i termin ich zapłaty ustala Walne Zebranie.

3. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej może służyć tylko realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członkówStowarzyszenia.

4. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu zobowiązań.